Privacy policy
Soul Voice® is a therapeutic voice and sound healing modality, which explores the human voice into its depths, potential and creative expression, founded by Karina Schelde.
26429
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-26429,theme-bridge,bridge-core-2.5.9,woocommerce-no-js,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,elementor-default,elementor-kit-4,elementor-page elementor-page-26429

Privacy policy

English

Privacy Policy of Soul Voice International.

Soul Voice International collects some Personal Data from its Users for the following purposes and using the following services:

Manage contacts and send email messages: MailChimp, BlueHost Webmail.
Personal Data: First Name, Surname, Email address & Country.

Platform and hosting services: WordPress.com, BlueHost.com
Personal Data: various types of Data as specified in the Privacy Policy.

Displaying content from external platforms: YouTube Video Widget
Personal Data: Cookies and Usage Data, Google Fonts
Personal Data: Usage data & various types of Data as specified in the Privacy Policy.

Contact info

Data Controller:
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, New Zealand
Email address of the owner: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Last modification: 16th August 2018

Cookie Policy of SOUL VOICE INTERNATIONAL.

Cookies consist of portions of code installed in the browser that assist the Owner in providing the Service according to the purposes described. Some of the purposes of installation of cookies may also require the consent of the User.
When the installation of Cookies is based on consent, this consent can be freely revoked at any time by following the instructions contained in this document.
Technical and statistical cookies aggregated
Activities strictly necessary for operation
Activities for saving preferences, optimization and statistics
Other types of cookies or third-party tools that may install Some of the services listed below collect statistics in aggregate and anonymous form and may not require the consent of the User or could be managed directly by the Data Controller – depending on the description – without the help of third parties. If among the tools indicated below there were services managed by third parties, these could – in addition to what is specified and also without the knowledge of the owner – perform tracking activities of the User. For detailed information, it is advisable to consult the privacy policy of the services listed. Displaying content from external platforms How can I express consent to the installation of cookies? In addition to what is indicated in this document, the User can manage preferences related to cookies directly within his browser and prevent – for example – that third parties can install. Through the preferences of the browser it is also possible to delete the cookies installed in the past, including the cookie in which the consent to the installation of cookies by this site is eventually saved. The User can find information on how to manage cookies with some of the most popular browsers, for example the following addresses: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer. With reference to Cookies installed by third parties, the User can also manage his own settings and revoke the consent by visiting the relative opt out link (if available), using the tools described in the third party’s privacy policy or by contacting it directly. Notwithstanding the foregoing, the User may use the information provided by EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) and Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or other similar services. With these services you can manage tracking preferences of most advertising tools. The Owner, therefore, advises Users to use these resources in addition to the information provided by this document. Data Controller Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, New Zealand Email address of the owner: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net Since the installation of Cookies and other tracking systems operated by third parties through the services used within Soul Voice International it cannot be technically controlled by the Owner, any specific reference to Cookies and tracking systems installed by third parties is to be considered indicative. To obtain complete information, the User is invited to consult the privacy policy of any third party services listed in this document.

Given the objective complexity of identification of the technologies based on Cookies, the User is invited to contact the Data Controller if he wishes to receive any further information regarding the use of the Cookies themselves through Soul Voice International.

Definitions and legal references
Last modification: 16 August 2018
Danish

Privatlivspolitik for Soul Voice International.

Soul Voice International indsamler nogle personlige data fra sine brugere til følgende formål og bruger følgende tjenester:
Administrer kontakter og send e-mail-meddelelser: MailChimp, BlueHost Webmail.
Personlige data: Fornavn, Efternavn, E-mail adresse og Land.
Platform og hosting-tjenester: WordPress.com, BlueHost.com
Personlige data: Forskellige typer af data som angivet i Privacy Policy.
Viser indhold fra eksterne platforme: YouTube Video Widget
Personlige data: Cookies og brugsdata, Google Fonts
Personlige data: Anvendelsesdata og forskellige typer af data som angivet i Privacy Policy
. Kontaktoplysninger
Data Controller:

Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, New Zealand
E-mail-adresse til ejeren: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Sidste ændring: 16. august 2018

Cookiepolitik af SOUL VOICE INTERNATIONAL.Cookies består af dele af kode installeret i browseren, der hjælper ejeren med at levere tjenesten i henhold til de beskrevne formål. Nogle af formålene med installation af cookies kan også kræve brugerens samtykke.
Når installationen af ​​cookies er baseret på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid tilbagekaldes frit ved at følge instruktionerne i dette dokument.

Tekniske og statistiske cookies aggregeret
Aktiviteter, der er strengt nødvendige for driften

Aktiviteter til at gemme præferencer, optimering og statistik
Andre typer af cookies eller tredjepartsværktøjer, der kan installeres
Nogle af nedenstående tjenester indsamler statistikker i samlet og anonym form og kan ikke kræve brugerens samtykke eller kunne administreres direkte af datakontrolleren – afhængigt af beskrivelsen – uden hjælp fra tredjepart.
Hvis der blandt de redskaber, der er angivet nedenfor, var tjenester, der blev administreret af tredjeparter, kunne disse – ud over det, der er angivet og også uden ejerens kendskab – udføre sporingsaktiviteter hos brugeren. For detaljerede oplysninger er det tilrådeligt at konsultere privatlivspolitikken for de nævnte tjenester.
Viser indhold fra eksterne platforme Hvordan kan jeg udtrykke samtykke til installation af cookies?

Udover hvad der er angivet i dette dokument, kan brugeren administrere præferencer relateret til cookies direkte i sin browser og forhindre – for eksempel – tredjeparter at installere. Gennem browserens præferencer er det også muligt at slette de cookies, der er installeret tidligere, herunder den cookie, hvor samtykket til installation af cookies af dette websted til sidst gemmes. Brugeren kan finde oplysninger om, hvordan man håndterer cookies med nogle af de mest populære browsere, f.eks. Følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Microsoft Internet Explorer.
Med henvisning til cookies, der er installeret af tredjeparter, kan brugeren også administrere sine egne indstillinger og tilbagekalde samtykket ved at besøge den relative opt-out-link (hvis tilgængelig) ved hjælp af værktøjerne beskrevet i tredjepartens privatlivspolitik eller ved direkte at kontakte den.
Uanset ovenstående kan brugeren bruge oplysningerne fra EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) og Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre lignende tjenester. Med disse tjenester kan du administrere sporingspræferencer for de fleste annonceringsværktøjer. Ejeren anbefaler derfor brugere at bruge disse ressourcer ud over de oplysninger, der gives af dette dokument.

Datastyring
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, New Zealand
E-mail-adresse til ejeren: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Da installationen af ​​cookies og andre sporingssystemer, der drives af tredjepart gennem de tjenester, der anvendes inden for Soul Voice International, ikke kan kontrolleres teknisk af ejeren, skal enhver specifik henvisning til cookies og sporingssystemer installeret af tredjepart betragtes som vejledende. For at få fuldstændig information, er brugeren inviteret til at konsultere privatlivspolitikken for tredjepartstjenester, der er anført i dette dokument.
I betragtning af den objektive kompleksitet ved identifikation af teknologier baseret på Cookies, opfordres brugeren til at kontakte datakontrolleren, hvis han ønsker at modtage yderligere oplysninger om brugen af ​​cookies selv gennem Soul Voice International.
Definitioner og juridiske henvisninger
Sidste ændring: 16. august 2018
French

Politique de confidentialité de Soul Voice International.

Soul Voice International recueille des données personnelles de ses utilisateurs aux fins suivantes et en utilisant les services suivants:
Gérer les contacts et envoyer des messages électroniques: MailChimp, BlueHost Webmail.
Données personnelles: Prénom, nom, adresse e-mail et pays.
Plateforme et services d’hébergement: WordPress.com, BlueHost.com
Données personnelles: différents types de données spécifiés dans la politique de confidentialité.
Affichage du contenu de plates-formes externes: widget vidéo YouTube
Données personnelles: cookies et données d’utilisation, polices Google
Données personnelles: données d’utilisation et différents types de données, comme spécifié dans la politique de confidentialité.
Informations de contact
Contrôleur de données:
  Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nouvelle-Zélande
Adresse électronique du propriétaire: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Dernière modification: 16 août 2018

Politique de cookies de SOUL VOICE INTERNATIONAL


Les cookies sont des portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à fournir le service conformément aux objectifs décrits. Certains des objectifs de l’installation de cookies peuvent également nécessiter le consentement de l’utilisateur. Lorsque l’installation des cookies est basée sur le consentement, ce consentement peut être librement révoqué à tout moment en suivant les instructions contenues dans ce document.

Cookies techniques et statistiques agrégés
Activités strictement nécessaires au fonctionnement

Activités de sauvegarde des préférences, d’optimisation et de statistiques
Autres types de cookies ou outils tiers pouvant être installés

  Certains des services énumérés ci-dessous recueillent des statistiques sous forme agrégée et anonyme et peuvent ne pas nécessiter le consentement de l’utilisateur ou peuvent être gérés directement par le contrôleur de données – en fonction de la description – sans l’aide de tiers.
Si, parmi les outils indiqués ci-dessous, il y avait des services gérés par des tiers, ceux-ci pourraient – en plus de ce qui est spécifié et à l’insu du propriétaire – effectuer des activités de suivi de l’utilisateur. Pour des informations détaillées, il est conseillé de consulter la politique de confidentialité des services listés.

Affichage du contenu de plates-formes externes Comment puis-je exprimer mon consentement à l’installation de cookies?
Outre ce qui est indiqué dans ce document, l’utilisateur peut gérer les préférences liées aux cookies directement dans son navigateur et empêcher, par exemple, l’installation de tiers. Grâce aux préférences du navigateur, il est également possible de supprimer les cookies installés par le passé, y compris le cookie dans lequel le consentement à l’installation de cookies par ce site est finalement enregistré. L’utilisateur peut trouver des informations sur la gestion des cookies avec certains des navigateurs les plus populaires, par exemple les adresses suivantes: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Internet Explorer.
En ce qui concerne les cookies installés par des tiers, l’utilisateur peut également gérer ses propres paramètres et révoquer le consentement en consultant le lien de désinscription relatif (le cas échéant), en utilisant les outils décrits dans la politique de confidentialité du tiers ou en le contactant directement.
Nonobstant ce qui précède, l’utilisateur peut utiliser les informations fournies par EDAA (EU), Network Advertising Initiative (États-Unis) et Digital Advertising Alliance (États-Unis), DAAC (Canada), DDAI (Japon) ou d’autres services similaires. Avec ces services, vous pouvez gérer les préférences de suivi de la plupart des outils publicitaires. Le propriétaire conseille donc aux utilisateurs d’utiliser ces ressources en plus des informations fournies dans ce document.

Contrôleur de données
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nouvelle-Zélande Adresse électronique du propriétaire: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net Étant donné que l’installation de cookies et autres systèmes de suivi exploités par des tiers via les services utilisés par Soul Voice International ne peut pas être techniquement contrôlée par le propriétaire, toute référence spécifique aux cookies et systèmes de suivi installés par des tiers doit être considérée comme indicative. Pour obtenir des informations complètes, l’utilisateur est invité à consulter la politique de confidentialité de tous les services tiers répertoriés dans ce document.
Étant donné la complexité objective de l’identification des technologies basées sur les cookies, l’utilisateur est invité à contacter le contrôleur de données s’il souhaite recevoir des informations supplémentaires concernant l’utilisation des cookies eux-mêmes via Soul Voice International.
Définitions et références légales
Dernière modification: 16 août 2018
German

Datenschutzrichtlinie von Soul Voice International.

Soul Voice International sammelt einige personenbezogene Daten von seinen Nutzern für die folgenden Zwecke und verwendet die folgenden Dienste:
Kontakte verwalten und E-Mail-Nachrichten senden: MailChimp, BlueHost Webmail.
Persönliche Daten: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Land.
Plattform und Hosting-Dienste: WordPress.com, BlueHost.com
Persönliche Daten: Verschiedene Arten von Daten wie in der Datenschutzerklärung angegeben.
Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen: YouTube Video Widget
Persönliche Daten: Cookies und Nutzungsdaten, Google Fonts
Persönliche Daten: Nutzungsdaten und verschiedene Arten von Daten wie in der Datenschutzerklärung angegeben.
Kontaktinformation

Datencontroller:

Soul Voice International, Postfach 384, Whitianga 3542, Neuseeland
E-Mail-Adresse des Eigentümers: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Letzte Änderung: 16. August 2018

Cookie-Politik von SOUL VOICE INTERNATIONAL.Cookies bestehen aus Teilen von Code, die im Browser installiert sind und den Eigentümer bei der Bereitstellung des Dienstes gemäß den beschriebenen Zwecken unterstützen. Einige der Zwecke der Installation von Cookies erfordern möglicherweise auch die Zustimmung des Benutzers.
Wenn die Installation von Cookies auf der Einwilligung basiert, kann diese Zustimmung jederzeit durch Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument widerrufen werden.
Technische und statistische Cookies aggregiert
Aktivitäten unbedingt notwendig für den Betrieb
Aktivitäten zum Speichern von Einstellungen, Optimierung und Statistiken
Andere Arten von Cookies oder Tools von Drittanbietern, die möglicherweise installiert werden

Einige der unten aufgelisteten Dienste sammeln Statistiken in aggregierter und anonymer Form und benötigen möglicherweise nicht die Zustimmung des Benutzers oder können direkt vom Datenverantwortlichen – abhängig von der Beschreibung – ohne die Hilfe von Dritten verwaltet werden.
Wenn es sich bei den unten aufgeführten Tools um von Dritten verwaltete Dienste handelt, könnten diese – zusätzlich zu den angegebenen und auch ohne Wissen des Eigentümers – Tracking-Aktivitäten des Nutzers durchführen. Für detaillierte Informationen wird empfohlen, die Datenschutzrichtlinien der aufgeführten Dienste zu lesen.
Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen
Wie kann ich der Installation von Cookies zustimmen?
Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument angegeben ist, kann der Benutzer Präferenzen in Bezug auf Cookies direkt in seinem Browser verwalten und verhindern, dass zum Beispiel Dritte installieren können. Durch die Einstellungen des Browsers ist es auch möglich, die in der Vergangenheit installierten Cookies zu löschen, einschließlich des Cookies, in dem die Zustimmung zur Installation von Cookies durch diese Website gespeichert wird. Der Benutzer kann Informationen über die Verwaltung von Cookies mit einigen der beliebtesten Browser finden, zum Beispiel die folgenden Adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Microsoft Internet Explorer.
In Bezug auf von Dritten installierte Cookies kann der Benutzer auch seine eigenen Einstellungen verwalten und die Einwilligung widerrufen, indem er den entsprechenden Opt-Out-Link (falls verfügbar) nutzt, die in den Datenschutzrichtlinien des Drittanbieters beschriebenen Tools verwendet oder direkt kontaktiert.
Ungeachtet des Vorstehenden darf der Nutzer die von EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) und Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) oder anderen ähnlichen Dienstleistungen bereitgestellten Informationen verwenden. Mit diesen Diensten können Sie die Tracking-Einstellungen der meisten Werbetools verwalten. Der Benutzer empfiehlt daher, diese Ressourcen zusätzlich zu den Informationen in diesem Dokument zu verwenden.

Datencontroller
Soul Voice International, Postfach 384, Whitianga 3542, Neuseeland
E-Mail-Adresse des Eigentümers: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Da die Installation von Cookies und anderen Tracking-Systemen, die von Drittanbietern über die in Soul Voice International verwendeten Dienste betrieben werden, technisch nicht vom Eigentümer kontrolliert werden kann, sind spezifische Hinweise auf Cookies und Tracking-Systeme, die von Dritten installiert werden, als indikativ zu betrachten. Um vollständige Informationen zu erhalten, wird der Benutzer aufgefordert, die Datenschutzrichtlinie von Drittanbieterdiensten in diesem Dokument zu lesen.
Angesichts der objektiven Komplexität der Identifizierung der Technologien, die auf Cookies basieren, wird der Benutzer gebeten, den Datenverantwortlichen zu kontaktieren, wenn er weitere Informationen über die Verwendung der Cookies durch Soul Voice International erhalten möchte.
Definitionen und rechtliche Hinweise
Letzte Änderung: 16. August 2018
Dutch

Privacybeleid van Soul Voice International.

Soul Voice International verzamelt enkele persoonlijke gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden en maakt gebruik van de volgende diensten:
Beheer contacten en verzend e-mailberichten: MailChimp, BlueHost Webmail.
Persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en land.
Platform- en hostingdiensten: WordPress.com, BlueHost.com
Persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het Privacybeleid.
Inhoud van externe platforms weergeven: YouTube Video Widget

Persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens, Google-lettertypen
Persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid.
Contact informatie
Data Controller:
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nieuw-Zeeland
E-mailadres van de eigenaar: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Laatste aanpassing: 16 augustus 2018

Cookiebeleid van SOUL VOICE INTERNATIONAL.Cookies bestaan ​​uit delen van de code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen bij het leveren van de Service volgens de beschreven doeleinden. Sommige doeleinden van de installatie van cookies kunnen ook de toestemming van de Gebruiker vereisen.
Wanneer de installatie van cookies is gebaseerd op toestemming, kan deze toestemming op elk gewenst moment worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische en statistische cookies samengevoegd
Activiteiten strikt noodzakelijk voor gebruik
Activiteiten voor het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken
Andere soorten cookies of hulpprogramma’s van derden die kunnen worden geïnstalleerd
Sommige van de onderstaande services verzamelen statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm en behoeven mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen – afhankelijk van de beschrijving – zonder hulp van derden rechtstreeks door de gegevensbeheerder worden beheerd.
Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten waren die door derden werden beheerd, zouden deze – naast hetgeen is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de eigenaar – traceeractiviteiten van de gebruiker kunnen uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie is het raadzaam om het privacybeleid van de vermelde diensten te raadplegen.
Inhoud van externe platforms weergeven

Hoe kan ik toestemming geven voor de installatie van cookies?
Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en voorkomen dat derden bijvoorbeeld kunnen installeren. Via de voorkeuren van de browser is het ook mogelijk om de cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd te verwijderen, inclusief de cookie waarin uiteindelijk de toestemming voor de installatie van cookies door deze site wordt opgeslagen. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.
Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn eigen instellingen beheren en de toestemming intrekken door de relatieve opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met hem op te nemen.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de Gebruiker de informatie gebruiken die wordt aangeboden door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met deze services kunt u trackingvoorkeuren van de meeste advertentietools beheren. De Eigenaar adviseert daarom Gebruikers om deze bronnen te gebruiken naast de informatie in dit document.

Data Controller
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nieuw-Zeeland
E-mailadres van de eigenaar: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Sinds de installatie van cookies en andere volgsystemen die door derden worden beheerd via de services die worden gebruikt binnen Soul Voice International, kan deze niet technisch worden beheerd door de Eigenaar. Een specifieke verwijzing naar cookies en trackingsystemen die door derden zijn geïnstalleerd, moet als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen van diensten van derden die in dit document worden vermeld.
Gezien de objectieve complexiteit van de identificatie van de technologieën op basis van cookies, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking als hij via Soul Voice International verdere informatie wenst te ontvangen over het gebruik van de cookies zelf.
Definities en wettelijke referenties
Laatste wijziging: 16 augustus 2018
Portuguese

Política de Privacidade da Soul Voice International.

A Soul Voice International coleta alguns dados pessoais de seus usuários para os seguintes fins e usando os seguintes serviços:
Gerencie contatos e envie mensagens de e-mail: MailChimp, BlueHost Webmail.
Dados Pessoais: Primeiro nome, sobrenome, endereço de e-mail e país.
Plataforma e serviços de hospedagem: WordPress.com, BlueHost.com
Dados Pessoais: vários tipos de Dados, conforme especificado na Política de Privacidade.
Exibindo conteúdo de plataformas externas: widget de vídeos do YouTube
Dados Pessoais: Cookies e Dados de Uso, Google Fonts
Dados pessoais: Dados de uso e vários tipos de dados, conforme especificado na Política de Privacidade.
Informações de contato

Controlador de dados:
Soul Voice International, caixa postal 384, Whitianga 3542, Nova Zelândia
Endereço de e-mail do proprietário: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Última modificação: 16 de agosto de 2018

Política de Cookies da SOUL VOICE INTERNATIONAL.Os cookies consistem em partes do código instaladas no navegador que auxiliam o Proprietário a fornecer o Serviço de acordo com as finalidades descritas. Algumas das finalidades da instalação de cookies também podem exigir o consentimento do usuário.
Quando a instalação de Cookies é baseada no consentimento, este consentimento pode ser revogado livremente a qualquer momento, seguindo as instruções contidas neste documento.

Cookies técnicos e estatísticos agregados
Atividades estritamente necessárias para operação
Atividades para salvar preferências, otimização e estatísticas
Outros tipos de cookies ou ferramentas de terceiros que podem instalar
Alguns dos serviços listados abaixo coletam estatísticas de forma agregada e anônima e podem não exigir o consentimento do Usuário ou podem ser gerenciados diretamente pelo Controlador de Dados – dependendo da descrição – sem a ajuda de terceiros.
Se entre as ferramentas indicadas abaixo houvesse serviços gerenciados por terceiros, estes poderiam – além do que é especificado e também sem o conhecimento do proprietário – realizar atividades de rastreamento do usuário. Para informações detalhadas, é aconselhável consultar a política de privacidade dos serviços listados.
Exibindo conteúdo de plataformas externas
Como posso expressar o consentimento para a instalação de cookies?

Além do que é indicado neste documento, o usuário pode gerenciar as preferências relacionadas aos cookies diretamente em seu navegador e impedir, por exemplo, que terceiros possam instalar. Através das preferências do navegador também é possível excluir os cookies instalados no passado, incluindo o cookie no qual o consentimento para a instalação de cookies por este site é eventualmente salvo. O usuário pode encontrar informações sobre como gerenciar cookies com alguns dos navegadores mais populares, por exemplo, os seguintes endereços: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Com referência aos cookies instalados por terceiros, o usuário também pode gerenciar suas próprias configurações e revogar o consentimento visitando o link relativo de desativação (se disponível), usando as ferramentas descritas na política de privacidade do terceiro ou entrando em contato diretamente com ele.
Não obstante o acima exposto, o Usuário pode usar as informações fornecidas pela EDAA (EU), Network Advertising Initiative (EUA) e Digital Advertising Alliance (EUA), DAAC (Canadá), DDAI (Japão) ou outros serviços similares. Com esses serviços, você pode gerenciar as preferências de rastreamento da maioria das ferramentas de publicidade. O proprietário, portanto, aconselha os usuários a usar esses recursos além das informações fornecidas por este documento.
Controlador de dados
Soul Voice International, caixa postal 384, Whitianga 3542, Nova Zelândia
Endereço de e-mail do proprietário: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Uma vez que a instalação de Cookies e outros sistemas de rastreamento operados por terceiros através dos serviços utilizados no Soul Voice International não podem ser controlados tecnicamente pelo Proprietário, qualquer referência específica a Cookies e sistemas de rastreamento instalados por terceiros deve ser considerada indicativa. Para obter informações completas, o usuário é convidado a consultar a política de privacidade de quaisquer serviços de terceiros listados neste documento.
Dada a complexidade objetiva da identificação das tecnologias baseadas em Cookies, o Usuário é convidado a entrar em contato com o Controlador de Dados se desejar receber mais informações sobre o uso dos próprios Cookies através do Soul Voice International.
Definições e referências legais
Última modificação: 16 de agosto de 2018
Spanish

Política de privacidad de Soul Voice International.

Soul Voice International recopila algunos datos personales de sus usuarios para los siguientes propósitos y utilizando los siguientes servicios:
Administre contactos y envíe mensajes de correo electrónico: MailChimp, BlueHost Webmail.
Datos personales: nombre, apellido, dirección de correo electrónico y país.
Servicios de plataforma y alojamiento: WordPress.com, BlueHost.com
Datos personales: varios tipos de datos como se especifica en la Política de privacidad.
Visualización de contenido de plataformas externas: widget de video de YouTube
Datos personales: cookies y datos de uso, Google Fonts
Datos personales: datos de uso y diversos tipos de datos como se especifica en la Política de privacidad.
Datos de contacto

Controlador de datos:
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nueva Zelanda
Dirección de correo electrónico del propietario: admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net
Última modificación: 16 de agosto de 2018

Política de cookies de SOUL VOICE INTERNATIONAL.Las cookies consisten en porciones de código instaladas en el navegador que ayudan al Propietario a proporcionar el Servicio de acuerdo con los fines descritos. Algunos de los propósitos de la instalación de cookies también pueden requerir el consentimiento del Usuario.
Cuando la instalación de Cookies se basa en el consentimiento, este consentimiento puede revocarse libremente en cualquier momento siguiendo las instrucciones contenidas en este documento.

Cookies técnicas y estadísticas agregadas
Actividades estrictamente necesarias para la operación

Actividades para guardar preferencias, optimización y estadísticas
Otros tipos de cookies o herramientas de terceros que pueden instalarse

  Algunos de los servicios enumerados a continuación recopilan estadísticas en forma agregada y anónima y pueden no requerir el consentimiento del Usuario o pueden ser gestionados directamente por el Controlador de Datos, dependiendo de la descripción, sin la ayuda de terceros.
Si entre las herramientas indicadas a continuación hay servicios gestionados por terceros, estos podrían, además de lo especificado y también sin el conocimiento del propietario, realizar actividades de seguimiento del usuario. Para obtener información detallada, es aconsejable consultar la política de privacidad de los servicios detallados.
Visualización de contenido de plataformas externas
¿Cómo puedo expresar mi consentimiento para la instalación de cookies?
Además de lo que se indica en este documento, el usuario puede administrar las preferencias relacionadas con las cookies directamente en su navegador y evitar, por ejemplo, que terceros puedan instalarlas. A través de las preferencias del navegador, también es posible eliminar las cookies instaladas en el pasado, incluida la cookie en la que finalmente se guarda el consentimiento para la instalación de cookies por parte de este sitio. El usuario puede encontrar información sobre cómo administrar las cookies con algunos de los navegadores más populares, por ejemplo, las siguientes direcciones: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Microsoft Internet Explorer.

Con referencia a las cookies instaladas por terceros, el usuario también puede administrar su propia configuración y revocar el consentimiento visitando el enlace relativo de exclusión voluntaria (si está disponible), utilizando las herramientas descritas en la política de privacidad de terceros o poniéndose en contacto directamente. No obstante lo anterior, el Usuario puede utilizar la información proporcionada por EDAA (EU), Network Advertising Initiative (EE. UU.) Y Digital Advertising Alliance (EE. UU.), DAAC (Canadá), DDAI (Japón) u otros servicios similares. Con estos servicios, puede administrar las preferencias de seguimiento de la mayoría de las herramientas publicitarias. El propietario, por lo tanto, aconseja a los usuarios que utilicen estos recursos además de la información provista por este documento.
Controlador de datos
Soul Voice International, PO Box 384, Whitianga 3542, Nueva Zelanda
Dirección de correo electrónico del propietario:

admin@soulvoice.net, info@soulvoice.net

Dado que la instalación de Cookies y otros sistemas de seguimiento operados por terceros a través de los servicios utilizados en Soul Voice International no puede ser controlada técnicamente por el Propietario, cualquier referencia específica a Cookies y sistemas de seguimiento instalados por terceros debe considerarse indicativa. Para obtener información completa, se invita al usuario a consultar la política de privacidad de los servicios de terceros enumerados en este documento.
Dada la complejidad objetiva de la identificación de las tecnologías basadas en Cookies, se invita al usuario a ponerse en contacto con el Controlador de Datos si desea recibir más información sobre el uso de las Cookies a través de Soul Voice International.
Definiciones y referencias legales
Última modificación: 16 de agosto de 2018